Проведе се заседание на Комисията по актуални въпроси на Конгреса на съвета на Европа

13.06.2022

404

На 10 юни Комисията по актуални въпроси на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа проведе своето поредно заседание. В него дистанционно участие взеха титулярните членове, кметовете на общините Елена и Каварна, Дилян Млъзев, ръководител на националната ни делегация и Елена Балтаджиева, заместник-ръководител на делегацията. В рамките на точката за ролята и отговорностите на местните и регионални власти в защита на човешките права в институциите за социална грижа, те представиха информация по повод констатациите, засягащи местните власти от стрната, публикувани в изявлението на Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ).

Основната цел на проведеното обсъждане бе внасянето на по-голяма яснота и разбиране за ситуацията на място в България по отношение ролята и отговорностите на българските общини в сферата на социалните услуги и по-специално спрямо домовете за пълнолетни лица с психични разстройства.

Кметът на Елена, Диляна Млъзев представи информация за управлението и финансирането на заведения за социални услуги през годините, като посочи преминаването им в управление на кметовете през 2003 г. Той подчерта, че за изминалите 19 години общото финансиране чрез стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности само на специализираните институции, е нараснало едва 6,9 пъти и добави че „По различни причини през годините средствата, отпускани от държавата за финансиране на социалните услуги, значително изоставаха от реалните потребности за разходи. В този ресурс никога не е включван компонент, чрез който да се подобряват материално – техническите условия в специализираните институции.“ Кметът на община Елена заключи, че на практика, отпусканите средства по стандарта за дом за лица с психични разстройства, макар и нараснали, са все още недостатъчни, за да бъдат осигурени напълно разходните потребности. Общините, където са ситуирани съответните услуги осигуряват от собствените си бюджети допълнително финансиране за неотложни и приоритетни разходи на домовете.

Дилян Млъзев посочи също, че въпреки успеха на редица общини за развитие на деинституционализирани услуги и нови услуги в общността, новосъздадената социална инфраструктура в страната е невъзможно да осигури подкрепа на всички нуждаещи се лица с психични разстройства и други увреждания.

Като ключови елементи за подобряване на състоянието на сектора посочи влезлия в сила от 01.07.2020 г. нов Закон за социалните услуги и предвиден нов ред и изисквания при предоставянето на социални услуги, както и закриване на съществуващите до влизането в сила на закона домове за пълнолетни лица с психични разстройства.

В своето изказване кметът на Каварна, Елена Балтаджиева се фокусира върху предприетите стъпки и мерки за подобряване на условията на живот в засегнатите в изявлението на КПИ социални услуги. Тя представи работата на община Карлово по отношение подобряване на живота на настанените лица в дома в гр. Баня, в това число извършени ремонтни дейности, закупуване на ново обзавеждане, провеждане на конкурс за предоставяне управлението на специализираната институция на доставчик с опит в полагането на грижа за лица с увреждания, поставено видеонаблюдение и засилване контрола по почистването на сградата и поддържането на нужната хигиена.

По отношение на домовете в с. Куделин и в с. Говежда, тя сподели, че „Благодарение на осигуряването на средства за изграждането на нов-тип социални услуги в приемащите общини и активизирането на държавните власти по отношение на изготвянето на индивидуални оценки на потребностите на лицата и работа с потребителите към днешна дата, домът в с. Куделин е закрит и в най-скоро време ще бъде закрит и дома в с. Говежда“.

Кметът на Каварна информира участниците и за съвместната работа с изпълнителната власт по темата, както и положителните развития, свързани с приемането на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България през април т.г. „Планираните инвестиции, засягащи социалните услуги и по-конкретно социалното включване са в размер на 753 млн. лв., с период на изпълнение 2022 – 2026 г. Те ще бъдат насочени към модернизиране на дългосрочната грижа, в това число изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания, както извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, информира г-жа Балтаджиева.  Очаква се и приемане на Наредба за качеството на социалните услуги, допълни тя.

В заключение бяха представени и част от предложенията на НСОРБ, в това число за необходим среден ръст от мин. 54% на средствата за издръжка на специализираните институции; осигуряване на около 35,9 млн. лева допълнителни средства за всички социални услуги с актуализацията на бюджета; предоставяне на допълнителни средства по оперативните програми за повишаване качеството на социалните услуги и материалните условия; специална програма за финансиране на мерки за подобряване условията и повишаване на капацитета на екипите в специализираните институции до тяхното закриване през 2035 г. и др.

В рамките на заседанието бяха проведени и два тематични дебата за намаляващото влияние на местните и регионални медии: тяхната роля за демокрацията на местно ниво, както и за отговорности на местните и регионални власти за приобщаване на диаспорите.  Делегатите проведоха и обмен относно защитата и приемането на жени и деца бежанци на местно и регионално ниво, новите модели за иновативни, демократични и устойчиви общности в селските райони и как демократичните иновации в селските райони могат да допринесат за укрепване на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава в съответствие с основната мисията на Съвета на Европа. Приета бе и работната програма на комисията.

Проведен бе и избор за 5-ти заместник председател на Комисията, като на поста бе избран Джими Молоуни, кмет на Кери, Ирландия.