ПРЧР стартира с мерки за над 1.14 млрд. лв.

23.06.2022

509

На 22 юни в гр. Пловдив се проведе заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОПРЧР). В заседанието от страна на НСОРБ се включи заместник-представителя ни в Комитета, началник отдел „Програми и проекти“ от екипа на Сдружението.

 Членовете на Комитета единодушно подкрепиха изменение на операция „Патронажна грижа+“ включващо увеличаването на ресурса й с 3 млн. лв. Това ще позволи удължаване предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги по проектите на общини, които приключват в края на м. юли. Ще се продължи полаганата от общините грижа за най-уязвимите групи в обществото ни - възрастните хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, хората с увреждания и техните семейства, хората, които нямат близки и за които има социална необходимост от почасови услуги.

Изпълнението на ОПРЧР:

След насочването на средства към Програмата от инструмента ReactEU, бюджетът й възлиза на почти 2.7 млрд. лв. 107% от планираният по ОПРЧР бюджет е договорен, 83% от него е разплатен, 76% са сертифицираните разходи. ОПРЧР е и единствената българска програма, която вече предоставя подкрепа за бежанците от Украйна по операция „Солидарност“. След успеха на националната кампания по ОПРЧР „Влез в мрежата“, стартира следваща такава под надслов „Нова работа“. Кампанията ще е насочена към младежите и ще се проведе в 7 града- Стара Загора, Варна, Пловдив, Видин, Созопол и София.

Старт на Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 (ПРЧР):

ПРЧР е първата българска програма, която официално е депозирана за одобрение от Европейската комисия. Резюме на същата подготвено от екипа на НСОРБ, може да намерите на интернет- страницата на НСОРБ, на: https://www.namrb.org/operativna-programa-za-razvitie-na-tchoveshkite-resursi

Очакванията са, Програмата чиято подготовка практически е финализирана пред лятото на 2021 г., да получи одобрението на Комисията в близкия месец. Този ангажимент е поет от комисаря по работните места и социалните права, който бе на официално посещение в Пловдив. За да се наваксат вече калкулираните забавяния по инвестирането на ресурса за периода 2021-2027, предстои доста интензивна работа. За целта, Комитетът даде съгласието си, незабавно след приемането на необходимата нормативна уредба за програмен период 2021-2027- изменения в Закона за управлението на евросредствата- да започне реализацията на 14 мерки, които покриват всички типове интервенции в рамките на бъдещата програма. Мерките са на обща стойност от над 1.144 млрд. лв., като касаещите общините са, както следва:

 

 1. Операция „Грижа в дома“: бюджет от 100 млн. лв. По мярката проекти ще могат да подават само общините. Тя ще е продължение на патронажната грижа и ще обхване хората с увреждания и възрастните хора, зависими от грижа, на които ще бъдат предоставяни почасови здравно-социални услуги по домовете. За персонала ще се организират обучения и супервизия, както и транспорт до домовете на ползвателите на услугите. Очаква се по мярката да бъдат обхванати над 32 000 лица с увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване. Допустими за реализация, ще са следните дейности:
 2. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
 3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, като и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.
 4. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.
 5. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Приеха се предложенията на НСОРБ за:

 • разширяване на допустимите дейности, като на потребителите се предоставят и безплатни услуги извършвани от фризьор и електротехник- постригване, смяна на контакти, поправка на електроуреди и други дребни ремонти.
 • отпадане на ограничението от 120 минути на ден за ползването на интегрираните услуги на потребител. За да се въведе гъвкавост при планирането на заетостта на отделните специалисти по предоставяне на социална, здравна и психологическа подкрепа, според конкретните нужди на потребителя, в Насоките за кандидатстване ще се фиксират определени часове за ползване на услугите от потребител на седмица или на месец.

Бъдещите Насоки за кандидатстване ще се разработят съвместно от Управляващия орган (УО) и НСОРБ. Операцията ще стартира след приключването на текущите общински проекти по „Патронажна грижа+“. Представителите на ЕК също подкрепиха операцията и апелираха по същата да се осигури възможно най-голямо териториално покритие,  чрез участието в предоставянето на грижата от всички общини.

 

Първоначално предложеното име на операцията бе  „Услуги в дома“, като аргументите в предложенията на НСОРБ за допълването й рефериращи многократно към думата „грижа“ доведоха до изменение в наименованието й;

 

 1. Операция „Укрепване на общинския капацитет“с бюджет от 25 млн. лв. цели реформиране на системата на социалните услуги за интегрирана подкрепа в общините. Проекти по мярката ще могат да подават общините. Очаква се по мярката 1 325 служители да повишат компетенциите си. Мярката е в изпълнение на ангажимент поет от УО към общините по настоящата ОПРЧР, който нямаше възможност да бъде изпълнен поради необходимостта от средства за адресиране на пандемията от коронавируса.

Допустими ще са дейности, като:

 1. Подготовка за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и създаване на работни места (фронт-офиси).
 2. Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по и ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги.
 3. Обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на социалните услуги чрез съвети по въпросите на социалните услуги (създадени по смисъла на чл.27 от ЗСУ).
 4. Изготвяне на анализи и проучвания в сферата на социалните услуги, в т.ч. анализ от потребностите от социални услуги.
 5. Подкрепа на общините за планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително за разработване на програми за развитие на качеството на социалните услуги;
 6. Провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания.

 

Прие се предложението на НСОРБ, към допустимите дейности да се включи и такава за разработване на електронни платформи за единен достъп до заявяване на социални услуги/ единна информационна точка за подобряване на информирания избор при ползване на социална услуга. По този начин ще се изпълни законовото изискване за поддръжка на актуална информация за всички социални услуги, които се предоставят на територията на общината и за техните доставчици. За същата ще могат да се разходват до 2% от бюджетите на бъдещите проекти.

Заедно с НСОРБ ще се работи по Насоките за кандидатстване, като по препоръка на ЕК ще се създадат условия за достъп на всички общини, съгласно нуждите им до мерките за укрепването на капацитета им.

 

 1. Операция „Бъдеще за децата“ с бюджет над 81.2 млн. лв. Целта на мярката е да бъде оказана превенция на рисковете от изоставяне на деца, намаляване на детската бедност и подобряване качеството на живот. По мярката ще могат да подават проекти доставчици на социални услуги за деца, включително общини, в партньорство с неправителствени организации, лечебни заведения и доставчици на социални услуги за деца, включително общини. Дейностите по мярката ще включват:

 

 • Здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване на гражданите и достъпа до здравни грижи. Информираност относно имунизационния календар;
 • Мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата.
 • Услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните аспекти; ранна интервенция на деца с увреждания и затруднения в развитието;
 • Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години;
 • Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи;
 • Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи, вкл. с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи;
 • Подкрепа за младежи, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи системата за закрила на детето чрез информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, подкрепа за придобиване на трудови умения, подготовка за пазара на труда и др.;
 • Въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия на служители на доставчиците на социални услуги, във връзка с услугите за ранно детско развитие, превенция, ранна интервенция и др.
 • Програми за превенция на ранните бракове, семейно консултиране и др.

Максималният размер на помощта ще е 391 166 лв. Очаква се по мярката, която е в подкрепа на т.нар. детска гаранция и се базира на опита от проект на МТСП и УНИЦЕФ,  да бъдат обхванати над 40 000 деца под 18-годишна възраст.

 

 1. Операция „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“с бюджет от 100 млн. лв.Операцията е насочена към субсидиране на заетостта на хора в неравностойно положение и хора с трайни увреждания, съответно до 12 м. и 24 м. С дейностите по проектите, ще бъдат осигурени нови работни места, менторство, адаптиране на работните места и транспорт от и до работното място. По мярката ще могат да кандидатстват работодатели, с проекти от 40 хил. лв. до 391 166 лв.;

 

 1. Операция „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“с бюджет от 22 млн. лв. Допустими кандидати и партньори, ще са: общини/общински предприятия, НПО, работодатели, субекти на социалната и солидарна икономика. Допустими дейности:

1.Създаване на партньорства и мрежи, насърчаване на сътрудничеството между предприятия от социалната и солидарната икономика, както и сътрудничеството с традиционните стопански предприятия (до 2% от бюджета на проект, ще може да се разходва за дейността);

 1. Подкрепа на дейности за повишаване информираността, видимостта, разпознаваемостта на продуктите на социални предприятия на пазара (до 5% от бюджета на проект, ще може да се разходва за дейността);

3.Дейности за създаване и развитие на социални предприятия:

 • Дейности за привличане и развитие на човешките ресурси в социалните предприятия:
 • Създаване на устойчиви работни места в социални предприятия – субсидии за нови работни места до 12 мес. за лица от уязвимите групи/24 м. за хора с трайни увреждания на база МОД. (Дейността е задължителна)
 • Обучения за новонаети в социални предприятия, в т.ч. за професионална квалификация и за придобиване/повишаване на дигитални умения или специфично обучение, свързано с потребностите на работното място и спрямо увреждането .
 • Подкрепа за социална интеграция спрямо индивидуалните потребности на отделните лица, консултиране, психологическа подкрепа, др.;
 • Осигуряване на ментор на работното място до 3 месеца. В случай че лицето е с трайни увреждания, осигуряването на ментор на работното място е с продължителност до 6 месеца.
 • Подкрепа за стажуване на завършили специалност за социално предприемачество в такива предприятия за период до 6 м.;
 • Обучения за развитие на умения за социално предприемачество и управление на социално предприятие, в т.ч. дигитални, както и умения насочени към „позеленяване“ на дейността или на продуктите/услугите/процесите в социалните предприятия и др.
 • Оборудване и обзавеждане на новите работни места, когато е необходимо за постигане на целта на операцията;
 • Ремонтни дейности във връзка с новите работни места/дейността на социалното предприятие (кръстосано финансиране от ЕФРР до 10%).

 

Подкрепата за проектите ще е 50 000 до 391 166 лв. Ще се изисква и осигуряването на устойчивост, т.е. запазване на ½ от наетите лица за определен период след приключването на субсидираната заетост. По мярката, не се приеха предложенията на НСОРБ, изискването  всички допустими кандидати да бъдат вписани в Регистъра на социалните предприятия, да не важи за общините, както и преформулирането на дейност „Подкрепа за стажуване на завършили специалност за социално предприемачество в такива предприятия за период до 6 м.“  в  „Подкрепа за стажуване на завършили образователна степен в специалности, свързани със социални дейности и/или социално предприемачество в такива предприятия за период до 6 м.“. Мотив за това е, че вписването в Регистъра е по опростена процедура, както и че то ще позволи своеобразно картиране на социалните предприятия;

 1. Операция „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“с бюджет от 30 млн. лв. С проекти по мярката ще могат да кандидатстват като водещи организации и партньори: неправителствени организации, доставчици на социални услуги и работодатели. Допустими за подкрепа, ще са следните дейности:
 2. Идентифициране на лица от целевата група и определяне на индивидуален набор от мерки (план) за тяхното активно приобщаване, вкл. и по отношение на достъпа до и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги. Предоставянето на услугите е обвързано единствено с достъпа до заетост и работното място.
 3. Определяне на индивидуален мениджър на случай на всяко лице, който активно да подпомага лицето и проследява участието му в мерките, определени за него:
 • Предоставяне на информация и подкрепа за лицата, според техните индивидуални нужди;
 • Подкрепящи мерки за мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда;
 • Професионално ориентиране и кариерно консултиране на хора в неравностойно положение (мениджъра на случай и/или специалист);
 • Психологическа подкрепа за лицата, според техните индивидуални нужди и при необходимост (специалист психолог).
 1. Подкрепа за търсене на работа, връзки с работодатели и подготовка за включване в заетост (подготовка на документи за кандидатстване, подготовка за явяване на интервю, подготовка на документи за започване на работа и др.)
 2. Подпомагане осъществяването на контакти с институции/организации, според индивидуалните потребности на лицето или членове на неговото семейство, за преодоляване на пречки пред лицето за социално включване и включване в заетост – контакти с АЗ, АСП, детски градини, доставчици на социални/ образователни/ обучителни/ здравни услуги и др. Предоставяне на подкрепа чрез „застъпничество“, съгласно Закона за социалните услуги.
 3. Активна работа с потенциални работодатели за намиране на работа на лицата. Действия за промяна на нагласите на работодателите към конкретните лица в неравностойно положение, обект на подкрепата.

6..Включване в обучения за професионална квалификация/ преквалификация, предоставяне на „меки“ умения и обучения за придобиване на ключова компетентност – КК 1 „Общуване на роден език“; КК 4 „Дигитална компетентност“; КК 5 „Умение за учене“; КК 6 „Обществени и граждански компетентности“.

 

Проектите ще са от 50 000 до 391 166 лв., ще има и изисквания за устойчивост, т.е. запазване заетостта на определен процент лица след приключването на подкрепата. По бъдещата мярка се прие предложението на НСОРБ, за създаването на възможност за работа от разстояние на лицата в неравностойно положение.

 

 

По част от останалите операции, които КН одобри, насочени към предприятия регистрирани по Търговския закон https://esf.bg/komitetat-za-nabljudenie-odobri-14-novi-operacii-za-nad-1-144-mlrd-lv-koito-shte-badat-realizirani-po-prchr-2021-2027/ от подкрепа ще могат да се възползват и лечебни заведения, в т.ч. общински такива.

Следващото заседание на Комитета се планира в средата на м. ноември.