Регионална дискусия за бъдещето на децентрализацията в Североизточен район

23.05.2022

487

Актуалните теми са различни навсякъде. Една единствена е актуална за всички е децентрализацията.

 Кметът на община Добрич Йордан Йорданов, като символичен домакин на Регионалната среща на кметовете и председатели на общински съвети от Североизточния район за планиране, се обърна към участниците във форума. Той подчерта ролята на НСОРБ и изтъкна активността на изпълнителния директор Силвия Георгиева за поддържане на общините в кондиция по всички важни за обществото въпроси. Кметът на Добрич подчерта, че официозните срещи са ежедневие за всеки от местните лидери, но съществени са форумите, които позволяват открит и откровен диалог по всички въпроси, дори най-щекотливите. Йордан Йорданов пожела на Сдружението и на своите колеги да работят така, че гласът на общините не просто да се чува в кулоарите на властта, но и да създава ехо, което да провокира действия от страна на централната власт.

В първата част на форума основните аспекти на възможната финансова децентрализация на общините представиха освен кмета на Добрич и Валентин Димитров - член на УС на НСОРБ и кмет на община Генерал Тошево, д-р Дарин Димитров - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и кмет на община Търговище и Милена Недева - кмет на община Каспичан.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева мотивира актуалността на темата за децентрализацията в управлението с факта, че за първи път в документ на държавно ниво финансовата децентрализация е записана като приоритет. Намеренията, записани в Коалиционното споразумение на правителството, са фокусирани върху модела за финансова децентрализация, който да бъде приемлив за всички общини. Именно затова и НСОРБ подготви конкретни разчети и разработи комплексен модел за евентуалната бъдеща финансова децентрализация. Те са обект на задълбочени дискусии в рамките на провежданите от НСОРБ регионални форуми с участието на кметовете и председателите на общинските съвети.

Ако финансовата децентрализация беше факт преди 2020 г. общините значително по-оперативно и успешно щяха да посрещнат проблемите, възникнали от пандемията, последствията от нарастващата инфлация и бежанската криза от Украйна, смята кметът на община Добрич Йордан Йорданов. Предложението за преотстъпване на 2% от ДДФЛ на общините, в съчетание с флексибилност за определяне на реалния размер с решения на Общинските съвети е шанс да бъде създаден естествен модел на конкуренция между общините. Тази свобода би била и реален инструмент за влияние върху демографските процеси, допълни той. Справка за последните 6 години показва, че делът на собствените приходи в структурата на бюджета на община Добрич варира около 20%. Общото държавно финансиране се е увеличило почти до 80 % и според кмета на Добрич, подобна тенденция не само не влияе положително върху работата на общините, но дори е на път да ги превърне в „държавни общини“. Той изрази мнение, че за всички е ясно, че е изключително трудно в преоворите с правителството да бъде постигнат положителен резултат по всеки от елементите на пакета предложения на НСОРБ, но целта на дискусии като тази, която се проведе на 20 май в курорта „Албена“, е да определи тежестта на всеки от елементите, от гледна точка на общините.

Според Йордан Йорданов получаване на 1/5 от ДДФЛ е добро начало. За Добрич това би означавало да разполага с 5,200 млн. лв. повече, което на фона на сегашните собствени приходи е съществено увеличение. Само през последните години корпоративният данък, който внасят фирмите, работещи на територията на община Добрич е нараснал с 3 млн. лв., а това означава, че развитието на бизнеса е потенциал за нарастване на приходите на общините. Общините трябва да бъдат готови и с хибридни пакети предложения, встъпвайки в преговори с правителството, подчерта кметът на Добрич Йордан Йорданов.

Децентрализираният модел позволява на кметовете и Общинските съвети да водят адекватни политики за развитието на своите райони и да изведе общините на лидерска позиция в правенето на политики, а кметовете, общинските съветници и председателите са изборни лица и тяхната основна функция е формирането и реализирането на политики.

Лесният път е да получим готови пари от държавата с конкретни изисквания за какво и как да ги харчим, обърна внимание изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. Трудните решения изискват свобода, свързана с по-голямо разбиране на проблемите, с ясно приоритизиране и възможност за самостоятелно планиране на далновидни инвестиции за трайното разрешаване на проблемите. Това е огромна отговорност и местните власти трябва да си дадат сметка, могат ли да поемат цялата отговорност за планирането и развитието на местни политики, подчерта Силвия Георгиева.

В редица малки общини делът на собствените приходи съставлява едва между 13 – 15% от техните бюджети, обърна внимание кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров по време на дискусията за бъдещето на финансовата децентрализация. Той сподели, че кметовете и председателите на общински съвети трябва като общност да разсъждават за преформатирането на модела за финансиране на общините. Успоредно с механизмите, които биха повишили обвързаността на администрациите с икономическото развитие, трябва да бъдат предвидени и възможности за реална подкрепа на общините с по-слаб потенциал за икономическа дейност. Много от тях са донори на работна ръка за своите съседи. Именно затова изборът на модел за плащане на евентуално преотстъпените данъци, трябва да отчита техните интереси, подчерта д-р Димитров. В тази посока са и предложенията на НСОРБ, които бяха обсъдени в разгорещената дискусия.

Кметовете за пореден път поставиха на дневен ред и проблема с прехвърлянето на задължения към общините, които не са финансово обезпечени. „Случвало ли ви се е държавата да ви възложи нещо и да си плати за това?“ – провокира своите колеги кметът на Търговище.

Община Генерал Тошево би била една от най-облагодетелстваните, ако всички видове имущество бъдат обхванати в данъчното облагане, сподели кметът Валентин Димитров, който е и член на УС на НСОРБ. В известна степен темата е свързана и с личните му приоритети като член на ръководството на Сдружението. За трите му мандата начело на община Генерал Тошево, местната администрация не е получила и лев допълнително финансиране чрез ПМС, което от друга страна е стимулирало общината да работи активно по европейски проекти. Възможността за диверсификация на приходите за общините е важно, защото според приоритетите за развитие на общината, отделните източници имат отделна тежест. За една от общините с най-голяма територия в страната и над 850 000 декара земеделска земя, намирането на механизъм, който да въведе повече справедливост по отношение на данъчната ангажираност на собственици и производители, е от голямо значение. Валентин Димитров обърна внимание на отделните компоненти от механизма, разработен от НСОРБ, защото той дава възможност по-многобройните общини да имат по-голям дял от ДДФЛ, тези, развиващи условия за производство – ще получат повече приходи от корпоративния данък, а тези, които залагат на опазване на природните ресурси и развитие на земеделие - ще разчитат на пълното обхващане на имуществото с данъчно облагане.

  

Сериозна дискусия разпали предложението за актуализация на данъчните оценки на имотите. Сегашните базисни стойности са в сила от 1997 г. и драстично се отдалечават от пазарните оценки. Правото на собственост, както всяко друго право, поражда и задължения, категорична беше кметът на Каварна Елена Балтаджиева. Големият брой необлагаеми имоти, ниските данъчни оценки и незначителните приходи от данъци и такси в малките населени места ограничават дейността на общините до минимално необходимото. В същото време, със законови промени, приети под натиск, държавата налага на собствените приходи на общините целеви характер. Така през изменение в Закона за пчеларството общните бяха задължени да инвестират в трасиране на полските пътища процент от приходите от аренда. По същия начин беше въведена и промяна в ЗМСМА, която задължава ожбщините да отделят 30 % от приходите и доходите от собственост за населеното място, в което са генерирани. В общините с голям обем земеделска земя това води до прецеденти, в които солидни средства по закон трябва да се влагат в села с по 20-30 жители. „Защо ни е тогава общинския съвет“ – попита кметът на Генерал Тошево.

Кметовете отчитат, че липсата на промяна в данъчните оценки в продължение на десетилетия е на практика пряка подкрепа за сивата икономика. Решението зависи от централните институции и местната власт за пореден път поставя въпроса на дневен ред.

Кметът на Каспичан Милена Недева представи пред колегите си опитът на общината в децентрализацията в системата на самата община. Тя подчерта, че за дългото бездействие на Съвета по децентрализация причина е и пасивността на местните ръководства. Милена Недева призова колегите си да бъдат по-активни в подкрепата на усилията на НСОРБ за реални стъпки към финансова децентрализация.

Темата за промяна в модела на финансиране на общините провокира дискусия, в хода на която бяха подчертани различни аспекти на проблема и бяха очертани възможните стъпки на НСОРБ в процеса на преговорите. Кметовете и председателите на общински съвети ясно си дават сметка за важността и значението за развитието на общините на възможността за формиране на реални местни политики и отчитат, че решението за даване на „зелена светлина“ на процеса е политическо. Именно затова местните лидери виждат голямото значение на дискусиите, организирани от НСОРБ по райони за планиране, защото те дават възможност да бъдат огледани и преценени детайлите в процеса на бъдещи преговори и да бъде формирана ясна и категорична позиция, подкрепена с конкретни примери.

„В момента има уникалния шанс да се прокара подобно иновативно за българската политическа среда решение“ – подчерта кметът на Девня Свилен Шитов. Той обърна внимание, че периодът след пандемията, при нарастваща инфлация и условията на война, с неясна продължителност, е особено критичен за общините. Според него, след 2023 г. има общини, които има опасност да усетят сериозни затруднения за осигуряване на ресурс за изпълнение на основните си функции. Затова, въпреки непопулярните в някои аспекти решения, обществената отговорност изисква те да бъдат предприети в кратки срокове. Кметът на Девня насочи вниманието на своите колеги и към резервите за по-ефективно финансово управление, които все още има в самите системи на местните администрации. „В хода на преговорите, няма съмнение, че ще ни бъде поставен въпросът дали всички сме си подредили къщичките. Има какво още да направим за подобряване на финансовото състояние, което зависи от нас“, подчерта той.  

Ден по-рано в рамките Националната среща на финансистите от общините, темата за финансовата децентрализация също бе обект на сериозни дебати.

При равни други условия, ако 1/5 от приходите от ДДФЛ през 2019 г. бяха постъпили в бюджетите на общините, това би формирало допълнителна маса от 799,8 млн. лв., обърна внимание Красимир Стойчев – заместник-кмет на община Бургас. Средно за страната данъчните приходи на всички общини биха нараснали с 68%, допълни той.

  

Ако 10% от корпоративния данък беше отстъпена през 2019 г., то по общинските бюджети биха постъпили допълнително 262,2 млн. лв. , а данъчните приходи на всички общини средно за страната ще нараснат с 20%.

Идеята за местен подоходен данък датира още от 2015 г., но липсата на реални стъпки на държавно ниво в посока предоставяне на възможности за повече свобода при реализиране на местни политики, в известна степен обезкуражава местните администрации. Финансистите на общините, не без известен сарказъм, констатираха, че колкото по-активно се говори за децентрализация, толкова по-централизирани стават правилата.

В дебата по темата не липсва и доза скепсис, за това, че от евентуално преотстъпване на част от националните данъци в полза на общините, облагодетелствани ще бъдат общините с повече население и по-голяма икономическа активност, а това би задълбочило регионалните диспропорции.

Кметът на Самоков и член на УС на НСОРБ Владимир Георгиев подчерта в дискусията на финансистите, че за общините повече средства означават повече свобода за планиране и реализиране на местни политики и би сложило край на порочната практика ЗДБРБ да бъде заобикалян с постановления на Министерския съвет или други форми на допълнително финансиране. Той разясни, че именно с тези мотиви НСОРБ предлага комплексен подход, който включва и обхващане от данъчната система на всички видове имущество. В момента законодателството създава преференциални условия за определени бизнеси и това нарушава баланса в обществото. Според Владимир Георгиев, предлаганият подход би дал възможност да бъдат ясно диференцирани необлагодетелстваните региони, към които да бъде насочена държавната подкрепа.

  

Заместник-кметът на Бургас Красимир Стойчев припомни, че за общините е жизнено важно да се идентифицират нови приходоизточници. Няма основания да смятаме, че механизми, които функционират в Европа, не могат да сработят у нас, подчерта Стойчев. Той изтъкна важната роля на дела от корпоративния данък, който НСОРБ предлага да бъде насочен към общините. Този подход създава правни основания за подкрепа на бизнеса чрез публични инвестиции – облагородяване на райони, изграждане на пътна инфраструктура, осигуряване на транспортна свързаност. Общината е заинтересована да помага на всички фирми, които създават поминък и разкриват работни места, подчерта Красимир Стойчев и посочи, че обвързването на икономическата активност на населението и бизнеса с финансите на общините е начин местните власти „да си изкарват хляба“. Да, на общинските служители ще им бъде по-трудно, подчерта заместник-кметът на община Бургас с ресор финанси пред своите колеги от страната, но ги увери, е усилията си заслужават.

В рамките на Регоналния форум, организиран от НСОРБ в Североизточния район за планиране, бе представена новосформираната мрежа на Балканските градове – В40, създадена по инициатива на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу. С пряко включване от Истанбул се включи секретарят на Мрежата г-жа Тугба Фиганкаплан. Мрежата В40, бе учредена в края на 2021 г. по инициатива на кмета на Истанбул г-н Имамоглу. Сред 23-мата кметове-учредители от 11 държави е и заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Кърджали г-н Хасан Азис, а в процес на присъединяване към организацията са общините Пловдив, Карлово, Раковски, Сливен и Карнобат.