Резюме на финалния вариант на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

08.06.2022

502

На https://www.namrb.org/operativna-programa-za-chrani-i-ili-osnovno-materialno-podpomagane е публикувано резюме на финалния вариант на Програмата за храни и основно материално подпомагане за периода 2021-2027.

Резюмето е подготвено от екипа на НСОРБ, на база финализираният вариант на Програмата за храни и основно материално подпомагане за програмен период 2021-2027, предложена за одобрение от Министерския съвет за последващо официално стартиране на преговори с Европейската комисия.

Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г.,
съфинансирана от Европейския социален фонд + ще допринесе за изпълнението на
специфичната цел на Съюза, насочена към справяне с проблема с материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ.

С индикативен бюджет от близо 211 млн. евро, Програмата ще предоставя подкрепа в 4 основни направления, всяко от които допълнено със съпътстващи мерки:

  • Вид помощ 1 „Пакети хранителни продукти и хигиенни материали“;
  • Вид помощ 2 „Топъл обяд“;
  • Вид помощ 3 „Пакети за новородени деца;
  • Вид помощ 4 „Детска кухня“.

Както и понастоящем, общините и районите на общините, ще са основни бенефициенти по реализирането на подкрепата с топъл обяд  и подпомагането със съпътстващи мерки. За целта са заделени 81.4 млн. евро.

По двете нови мерки за подкрепа, пакети за новородени деца и детска млечна кухня, включена в Програмата по предложение на НСОРБ и общините, се предвижда реализация на проекти в партньорство с Агенцията за социално подпомагане (АСП). Пакетите за новородени деца от бедни и рискови семейства (бебешки пелени, кърпи, бебешки козметични продукти и др. продукти), ще се закупуват от АСП, а предоставянето им, както и на съпътстващи мерки, ще може да се осъществява в партньорство с общините. Детската млечна кухня предвижда осигуряване на специфично хранене (супа, основно ястие и десерт) на децата на възраст от 10 месеца до 3 години във всички общини в страната. На децата ще бъдат предоставяни ваучери/карти за детска кухня от АСП, а осигуряването на храната и оказването на съпътстващата подкрепа,  ще се реализира от общините и районите на общините.

НСОРБ благодари на представителите на общините в Тематичната работна група по подготовката на Програмата, която от сформирането си през 2019 г. до настоящия момент, проведе над 10 заседания и писмени процедури по изготвянето на стратегическия документ.

Благодарности поднасяме и на екипа на Управляващия орган за диалогичността, гъвкавостта и реалното партньорство с НСОРБ и общините по подготовката на Програмата, чрез която отново ще предоставяме екзистенциална подкрепа на най-нуждаещите се и уязвими наши съграждани.