Резюме на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

08.06.2022

484

На https://www.namrb.org/operativna-programa-za-razvitie-na-tchoveshkite-resursi е публикувано резюме на Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027, която днес 8-ми юни бе одобрена от Министерския съвет за официални преговори с Европейската комисия.

Програмата се финансира от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и е ориентирана към постигането на цел на политиката (ЦП) 4 „По-социална Европа - изпълнение на Европейския стълб на социалните права“.

Програмата предвижда мерки за подкрепа на пазара на труда, включително по отношение на младежката заетост, социалното включване и равните възможности, както и социалните иновации и социалното експериментиране.

Общият й бюджет е близо 2 млрд. евро, с които ще се предоставя подкрепа по 4 основни приоритета, както и такъв за техническа помощ, както следва:

  • Приоритет 1 „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“ с общ бюджет 811 млн. евро;
  • Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ - с общ бюджет 700 млн. евро;
  • Приоритет 3 „Насърчаване на младежката заетост“ - с планирани интервенции от 376 млн. евро;
  • Приоритет 4 „Социални иновации“- с планирани интервенции от 10 млн. евро

Програмата ще подкрепи Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) и Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) - подходи „отдолу-нагоре“.

Общините, както и общинските предприятия и дружества, в качеството си на работодатели, ще имат достъп до приоритета за насърчаването на заетостта, в който са заложени за подкрепа мерки за подобряване на планирането на активните местни политики и местно развитие на пазара на труда, за повишаване капацитета на служители от администрации/звена, определящи политиките.

Ролята на общините за реализирането на приоритета за социалното включване и равните възможности, ще е ключова. В него са планирани широко обхватни дейности за предоставяне на междусекторни услуги за подкрепа в общността и в дома на лица в неравностойно положение и техните семейства и за деца в риск , подобряване на достъпа на уязвимите групи, включително на ромите, до специализирани и общодостъпни услуги за подкрепа за активно приобщаване, подобряване на качеството и наличието на интегрирани социални услуги, подпомагане на деинституционализацията на деца и пълнолетни лица и осигуряване на услуги, предоставяни в общността, дългосрочни услуги за грижи по домовете, включително съответната инфраструктура и оборудване, увеличаване на достъпа до здравни услуги и др.