Резултати от проведено целево проучване за политиките на местните власти за преодоляване на демографските проблеми, надграждащи националната

Проучването е проведено в периода 18 февруари – 28 февруари 2019 г. сред всички 265 общини в страната по специално разработен формуляр, изпратен с наше писмо изх. № И-277/18.02.2019 г.

Отговори получихме от общо 105 общини (близо 40%), които са представени в обобщен вид в Приложение № 1, към писмото.