Спиране на дейности по ОПОС

20.06.2022

717

Управляващият орган (УО) на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), уведомява бенефициентите, че съгласно условията за изпълнение, неразделна част от всеки един АДБФП/ЗБФП, е допустимо спиране срока за изпълнение на дейности при възникване на определени обстоятелства, при чието отпадане срока за изпълнение се възобновява,  респективно се удължава с периода на спирането, като за този период плащания по АДБФП/ЗБФП не се дължат- https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/10279

При транслиране на срока за изпълнение на дейности, същото се отразява в ИСУН с промяна на крайната дата за приключване на проекта.

В съответствие с функционалните възможности на ИСУН, отразяването на спиране и възобновяване срока за изпълнение на отделни дейности по проекта. без да се промени крайната дата за изпълнение на целия проект не е възможно, което прави нецелесъобразно спирането на отделна дейност.

В тази връзка, следва да се има предвид, че Управляващият орган на ОПОС е в невъзможност да отрази в ИСУН спиране и съответно възобновяване срока на изпълнение на отделна дейност. Следва при настъпване на обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението на определена дейност да се изиска от УО на ОПОС, спиране на всички дейности по АДБФП.