Становище на НСОРБ по Методиката за индексация на договорите за строителство

02.06.2022

561

НСОРБ внесе в МРРБ становище по проекта на Методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки и прилагане на ПМС 160/01.06.2016 г., при инфлационни процеси.

НСОРБ подкрепя по принцип предложената Методика и счита, че е необходимо нейното приемане в кратки срокове, тъй като предвидените правни възможности за индексиране биха съдействали бързото преодоляване на затрудненията в изпълнението на инвестиционните проекти на държавата и общините, поради значителното нарастване на цените на суровините, материалите и доставките.

Сдружението предлага максималният праг за индексация на договорите да бъде увеличен най-малко на 30 %, тъй като предвиденият праг от 15 % не отчита коректно процента инфлация и оскъпяването на крайните продукти.

НСОРБ предлага да бъде коректно описан обхвата на строителни дейности, които подлежат на индексация, като в  посочените в момента 6 вида строежи да се дефинира ясно мястото на строителството, свързано с общинските улици и на обектите на градската среда (паркове, междублокови пространства, детски и спорни площадки и др. прилежаща техническа инфраструктура).

В становището на НСОРБ се обръща внимание, че следва Методиката да дава сигурност на възложителите, че коригираните с индексация стойности няма да повлияят на избора на вида зоконова процедура, предвид действащите прагове.

Сдружението настоява предвидената формула за индексация на договори за доставки да бъде по-подробно доизяснена, съпоставимо с тази за строителство и предлага да бъде предвиден текст, който недвусмислено да указва, че Методиката се прилага и за сключени договори или договори, които предстои да бъдат сключени по рамкови споразумения за строителство или доставки.

В становището са направени и предложения, свързани със съгласуване на предвидените срокове и се изразява готовност експерти на НСОРБ да вземат участие в междуведомствена работна група, която ще изготви промените в ПП ЗОП, след приемането на измененията в ЗОП.