Стартира подкрепата по ОПРЧР за украинските бежанци

08.06.2022

460

Агенцията по заетостта подписа договор за реализация на мярката „Солидарност“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) https://esf.bg/agencijata-po-zaetostta-podpisa-dogovor-s-oprchr-po-mjarkata-solidarnost/. Операцията има за цел да улесни достъпа на търсещите работа украинци до пазара на труда в България. Бюджетът на мярката е около 47 млн. лв. от механизма REACT-EU, като с  дейностите се очаква да бъдат обхванати над 9 000 граждани на Украйна.

Основните дейности по операция „Солидарност“ включват: психологическа подкрепа, професионално ориентиране, трудово консултиране и мотивиране за започване на работа. За всеки украинец подходът ще бъде индивидуален. Предвижда се експерти от Агенцията по заетостта ще изготвят план за действие за всеки кандидат, в който ще бъдат отчетени индивидуалните нужди и регионалните специфики на работодателите в съответното населено място. На базата на този план ще бъде осигурена заетост на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца. Субсидираната заетост ще бъде на база минималната работна заплата. За всеки украинец с подписан трудов договор по мярката, работодателят ще има възможност да осигури ментор за период до 3 месеца с цел по-бърза адаптация на работното място. За осигуряване на устойчивост на заетостта се предвижда 3 месечен стимул за работодателя за осигурителните вноски на наетите служители.

За улесняване на интеграцията в България, разселените граждани от Украйна ще имат възможност за получаване на допълнителни интеграционни добавки във фиксиран размер.

Работодателите, които искат да участват в операция „Солидарност“, могат да кандидатстват онлайн в уебсайта на Агенцията по заетостта – https://rb.gy/zaqbpp

Допустими за подкрепа са работодатели, юридически лица или техни поделения, други организационно и икономически обособени образувания, дружества, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, клонове на чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност на територията на Република България, както и работодатели, регистрирани по Закона за народните читалища.

Украинските граждани, които искат да се включат в мярката, могат да подават заявленията си на място в Бюрата по труда.