Стаж в общините

Стаж в общинска администрация:

 • участие на общините в Стажантската програма на НСОРБ.

След проведено проучване сред местните власти стана ясно, че общините имат интерес и необходимост от специалисти-стажанти в различни сфери на дейност, които както да подпомагат администрацията, така и да внасят нови идеи и иновативни решения в практиката. С цел повишаване интереса на младите и амбициозни хора към предизвикателствата на местното самоуправление и местната администрация Сдружението, съвместно с общините, предлага възможност на студенти от различни специалности да се докоснат до ежедневната работа на общинските служители, да се срещат с граждани и да приемат техни сигнали и въпроси, да участват в разрешаването на казуси и др.

По предварителна заявка от дадена община за броя и сферата на дейност, НСОРБ има възможност да осигури необходимия брой стажанти, на които да бъде предоставено практическо обучение в реална работна среда в рамките на три месеца или друг период определен от общината домакин. Освен да придобият допълнителни знания и умения, студентите ще оказват техническа, логистична и експертна подкрепа на служителите в съответните отдели на общината. Формуляр на заявление от община - изтеглете по-долу.

Стажът в община не се заплаща на студентите, както и не се покриват транспортни и други разходи по пребиваване. Въпрос на възможност и договаряне на условия между НСОРБ и общината-домакин е настаняването на студенти в общински жилища за периода на стажа.

 

 • онлайн стаж – провежда се при индивидуално желание на студента (когато работата не изисква физическо присъствие) и при извънредна обстановка, налагаща дистанционна форма на работа. НСОРБ не гарантира, че стажантите ще придобият умения за работа в реална среда, но ще съобрази уменията и прилагането на знанията на студентите в поставените задачи, така че да се постигне максимален ефект от стажа и за двете страни. При промени в индивидуалната работна програма (изготвена в първите дни от стажа съвместно с определения ментор), стажантът се уведомява своевременно.

 

 • Практика по специален проект на община – сключеният Меморандум за партньорство с УАСГ предоставя възможност за привличане на студенти по архитектура, инженери и други специалности, свързани с инвестиционния процес, да работят по тематична задача, свързана със спецификата на обучението: геодезически заснемания, заснемания на сгради и обекти, изготвяне на концепции за функционалност и оформление на сгради и съоръжения, проекти за градски пространства и др.

За ползване на тази възможност е необходимо общината-кандидат да изпрати подробно описание на проектантската задача, своите изисквания и възможности. НСОРБ съдейства за провеждане на работни срещи с компетентни преподаватели от съответните специалности в УАСГ и за изготвяне на работна програма за осъществяване на партньорството.

Всички видове стаж се провеждат на български език с изключение на стажантите в международния отдел на НСОРБ или на общината-домакин.

Стажът не се заплаща, както и не се покриват разходи по пребиваване. Могат да бъдат уговорени други условия само по желание и възможност на общината домакин. 

 

Изисквания към стажантите:

 • да са български и/или чуждестранни студенти, които се обучават в български висши учебни заведения;
 • да са с непрекъснати студентски права;
 • да се обучават в професионално направление, близко до сферата на дейност на НСОРБ и от обхвата на компетентност на местната администрация;
 • да имат интерес за професионално развитие в общинска администрация, НСОРБ или сходна организация;
 • да бъдат трети или четвърти курс студенти образователна степен „бакалавър“ или образователна степен „магистър“ (чл. 9, ал.3 от ПВТР);
 • при изискване за преддипломен и следдипломен стаж;
 • подходяща езикова култура, работно ниво на владеене на чужд език, компютърна грамотност и т.н.

 

Кандидатстване:

 • Индивидуално – когато студентът лично кандидатства за включване в лятната стажантска програма на НСОРБ е необходимо да попълни онлайн формуляр за заявяване на желание и предоставяне на основна информация (вж. по-долу), както и бележка от университета, удостоверяваща, че стажантът има непрекъснати студентски права.

Комисия, сформирана от трима членове на екипа на НСОРБ и НСОРБ-Актив разглеждат подадената кандидатура и изпращат обратна връзка до кандидата.

 • Съгласно споразумение (чл.9, ал. 2 от ПВТР) - Ръководствата на университетите и/или съответните катедри, с които НСОРБ има сключени меморандуми за сътрудничество (СУ, УНСС, УАСГ) подават чрез нарочно писмо или онлайн формуляр заявление за включване на студенти в стажантската програма на НСОРБ.

 

Документ за кандидатстване:

Необходимо е да ни изпратите Заявление за кандидатстване в Стажантска програма на НСОРБ (Едно от трите посочени вида, по-долу.):

 • От общината - изтеглете от тук
 • От Висшето учебно заведение - изтеглете от тук.
 • От кандидата за стаж- изтеглете от тук.

 

Подробно представяне на стажантската програма на НСОРБ можете да видите ТУК.