Столична община консултира с гражданите наредба за подобряване чистотата на въздуха

22.06.2022

368

С цел подобряване качеството на атмосферния въздух Столична община изготви проект на наредба, с която се създават зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Замърсяването на атмосферния въздух е един от трайните проблеми на Столицата, е посочено в мотивите. Резултатите от оценката на основните източници на замърсяване от територията на Столична община извеждат на първо място битовото отопление с твърди горива, прахът от улици, тротоари и незалесени площи и автотранспорта с дял от 11%.

Всеки жител на столицата прекарва в пътуване 64 минути на ден, сочи проучване. Освен нарастващата употреба на автомобили, възрастта на автомобилния парк също допринася за замърсяването на въздуха, е записано в мотивите за внасяне на Наредбата. Средната възраст на автомобилите в София е 18 години, при 11,5 г. за ЕС. Над 70: от автомобилите в София попадат в екологичните категории първа, втора и трета.

Законът за чистотата на атмосферния въздух дава възможност на общинските съвети да определят условията и реда за предприемане на мерки за спазване на утвърдените норми.

Наредбата, изготвена от Столична община и представена за публично обсъждане, предвижда да бъде разработен план и да бъдат въведени ниско емисионни зони за битово отопление и за транспортни средства, процедура за тяхното въвеждане и осигуряване на необходимото оборудване и софтуер за управление на зоните.

Цялата документация по Наредбата, както и опциите за включване в общественото обсъждане са публикувани на сайта на Столична община: https://www.sofia.bg/…/ordinance-of-zones-with-low…

Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, на хартиен носител до адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на инж. Румяна Гълъбова, началник-отдел „Въздух“, направление „Зелена система, екология и земеползване“; относно: Проект на Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община и по електронен път на r.galabova@sofia.bg