Управлението на публичните ресурси – общините във фокуса на одитните органи

19.05.2022

727

С дискусия на тема „Одитната дейност – ключов фактор за подобряване на управлението и отчетността на публичните ресурси“ продължава вторият работен ден на Националната среща на финансистите на общини, която се провежда в курорта „Албена“. В работата на форума вземат участие председтелят на Сметната палата на Република България Цветан Цветков, изпълнителният директор на Агенцията за финансова инспекция д-р Стефан Белчев и заместник-министърът на електронното управление Александър Йоловски. Модератор на сесията е Валентин Димитров -  член на УС на НСОРБ и кмет на община Генерал Тошево. Той набеляза някои от основните проблеми във взаимоотношенията с контролните органи, от гледна точка на общините: противоречиви указания от различните одитни и контролни органи и други проверяващи структури и нееднозначно прилагане на нормативната уредба, особено по отношение на ЗОП.

Валентин Димитров обърна внимание, че актовете по административния контрол се „понасят“ от публичните длъжности – в случая – кметовете на общини, като физически лица, а това до известна степен обезсмисля действието на системите за финансово управление и контрол. Той призова за преосмисляне на цялата рамка на финансовата отчетност и одитната дейност.

Председателят на сметната палата Цветан Цветков коментира, че наличието на противоречиви практики в работата на одитиращите органи, е факт, на който е било обърнато внимание и по време на мисията у нас на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент (CONT).

От няколко месеца функционира Експертен съвет, който обединява Сметната палата, АДФИ и Агенцията за обществени поръчки и има за цел да синхронизира практиката в областта на публичното договаряне. Очакванията са общите становища, които изготвя Експертния съвет, да бъдат валидни за всички прилагащи институции. Председателят на Сметната палата изрази надежда, че ИА ОСЕС няма да прави изключение, предвид важността на нейните функции.

Той припомни факта, че България е една от страните с най-много кортролни органи, а общините подлежат на проверки и от различни институции, което ги поставя в особено неизгодна позиция. Политиката на Сметната палата е работата й да бъде фокусирана върху одитите, за извършването на които само тя има компетенции, а именно финансовите. Приоритет в работата на Палатата е изработване на обща рамка за финансовата отчетност в страната, базирана на възприетите международни стандарти. Цветан Цветанов сподели наблюдения за повтарящи се проблеми, които оказват влияние на общото заключение на одиторите и говори за ролята на стабилните финансови системи в цялостния процес на управление в публичния сектор. Системата за отчетност трябва да е базирана на принципи, а не на правила, подчерта той и допълни, че принципно ориентираните системи за управление позволяват адаптиране към промените в средата, създават гъвкавост и не изискват винаги сложни нормативни промени.

За диверсификацията на предварителния контрол говори пред финансовите експерти на общините директорът на  Агенцията за държавна финансова инспекция д-р Стефан Белчев. В момента в преобладаващата част от публичните структури, този механизъм е въведен основно на ниво финансов контрол, но всеки от аспектите на мениджърските решения, подлежат на предварителен контрол – както тези по целесъобразност, така и тези по законосъобразност. Той обърна внимание, че у нас все още са подценени системите за управление и контрол на процесите, свързани с изпълнението на поети финансови ангажименти.

Подобно усещане имат и общинските финансисти, показват данните от блиц-анкетата, проведена от директора на АДФИ сред участващите във форума. 40% от тях са посочили, че предварителният контрол не трябва да се извършва от финансови контольори а от служители от структурните звена, които са функционално компетентни по съответния проблем. Този факт разкрива и известна неяснота, която внася в практиката неточната правна дефиниция. Функцията на така наречените „финансови контрорьори“ е не контрол по самата процедура за разходване на средствата, а осъществяване на предварителен контрол по законосъобразност и целесъобразност на самите разходи, подчерта Стефан Белчев.

Той е един от радетелите за дигиталната трансформация на Агенцията за държавна финансова инспекция. В интервю за БТА, след встъпването си в длъжност, той споделя: „Когато поех поста през лятото на 2021 година, бях силно впечатлен, че хартиеният оборот на документи в АДФИ покрива почти 100 процента от всички преписки.“  В процес на изграждане е нова система за инспекционната дейност, която ще обхване цялостния процес по инспекционната дейност, както и подпомагане на процеса по административнонаказателните процедури в агенцията. Основните задачи в проекта са свързани със създаването на единна електронна среда и база данни за регистриране, проследяване, анализ и отчет на извършваните финансови инспекции от инспекторите в АДФИ. Подобна среда, която да включва и общините, значително би облекчила всички институции, системно изискващи различни справки от местните администрации и би автоматизирало дори одитната дейност, подчертаха участниците в дискусията.

Заместник-министърът на електронното управление Александър Йоловски посочи, че общата задача в областта на електронизацията е цялостна дигитална трансформация на услугите, а това е процес, обвързан с качествена промяна на публичната среда – както за работещите в администрацията, така и за гражданите, ползващи услугите й. Именно разбирането за необходимостта от цялостна координираща роля в този процес е бил мотивиращ за създаването на орган на изпълнителната власт с по-висок ранг от Държавната агенция. Новото министерство работи по създаването на единна среда, която да обединява данните, генерирани от различни институции, така, че те не просто да кореспондират помежду си, но и да правят възможна автоматичната им обработка. Това значително би облекчило както работата на институциите, създаващи първични данни, така и всички, които имат нужда да ползват различни справки или да контролират процеси. Заместник-министър Йоловски призова общините по-активно да се ориентират към електронен документооборот, за да въведат стандартизирани административни процеси, чието управление би било по-лесно. Той обърна внимание и на ангажиментите на общините по отношение на киберсигурността, процес, който е сериозно подценен, сочат данните от проучване на МЕУ. Александър Йоловски представи визията за проекта за свързване на всички държавни структури, в това число на общините, който предстои да бъде финансиран чрез Плана за възстановяване и устойчивост.

В утрешната сесия участниците в Националната среща на финансистите от общините ще се запознат с подкрепата за общинските инвестиции и дейности с европейски средства и от ресурса, който общините могат да ползват по линия на Плана за възстановяване.