УС на НСОРБ прие предложенията за актуализацията на Бюджет 2022

06.06.2022

615

На днешното си заседание /6.06.2022 г./ Управителният съвет на НСОРБ разгледа приоритетните предложения на НСОРБ за актуализация на Бюджет 2022 г.

Най-важният проблем, чието решение трябва да бъде намерено с актуализацията на бюджета от гледна точка на общините е да бъде планиран ръст на стандарта за общинска администрация със 17,5 %.

НСОРБ подкрепя предвиденото увеличение на средствата за стандартите във функция „Здравеопазване“ с минимум 20 млн. лв. за финансиране на договорените с КТД от 12.04.2022 г. равнища на основните работни заплати в отрасъл „Здравеопазване“, за покриване на пълната издръжка на децата в детските ясли във връзка с отпадането на таксите и с оглед нарастващите цени за издръжка – хранителни продукти, горива, енергия, материали.

Повече средста са необходими и във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ за осигуряване на пълния размер на необходимото финансиране за изпълнение на влезли в сила от 1 януари 2022 г. нормативни актове за възнагражденията в социалните услуги и за покриване на повишените разходи на социалните услуги за енергоносители, хранителни продукти.

  

НСОРБ предлага увеличение на субсидията за обществен транспорт и обръща внимание на необходимостта да бъде преразгледан механизма за разпределение на общата изравнителна субсидия.

НСОРБ предлага създаване на Национална програма за ефективно управление и оптимизация на местно ниво с финансиране в размер 100 млн. лв. от предвидените 297 млн. лв. по т. 6.2., ал. 5 на чл. 1 от ЗДБРБ за 2022 г. - за структурни промени и ефективно управление, в т.ч. за изплащане на обезщетения на персонала в публичния сектор, както и за увеличение на възнагражденията на персонала след извършени структурни промени.

Членовете на УС бяха запознати с „Оперативен доклад до министъра на вътрешните работи относно извършена проверка на допълнителните трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II. Т. 5.1 от ЗДБРБ 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия“, представен на проведеното редовно заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

В тази връзка предлагаме Междуведомствената комисия да поддържа лист от външни експерти оценители, които да правят бързи оценки на щетите при бедствия, а разходите за тях да се покриват от бюджета на комисията.

Във връзка със сериозните проблеми по поддържането и безопасната експлоатация на общинските язовири по наша инициатива бяха направени 2 изменения в Закона за водите, които да дадат възможност за прехвърляне на държавата на язовири, за които общините не могат да осигурят безопасна експлоатация. За съжаление този процес срещна сериозни обективни трудности и едва 20% от заявените над 2 700 язовира са прехвърлени на държавата. НСОРБ смята за уместно, доколкото и ремонтите на общинските язовири са мярка за превенция, и останалите проекти за превенция да бъдат финансирани чрез една обща национална програма на принципа на капиталовото бюджетиране. Вече имаме аналог за подобно финансиране на общинските пътища въз основа на взаимодействието ни с МРРБ.

Предложенията, утвърдени от УС ще бъдат изпратени на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Членовете на Управителния и Контролния съвет на НСОРБ обсъдиха и организационни въпроси, във връзка с 35-то заседание на Общото събрание на НСОРБ.