Как да се възползвате от безплатна експертна подкрепа?

 

ПОРАДИ ИЗЧЕРПАН ФИНАНСОВ РЕСУРС Е СПРЯНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ!

 

Безплатни консултации за общините в сферата на обществените поръчки, държавните помощи и финансовите инструменти до края на 2022 г. по проект „ПРОГРЕС - Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“

 

На база идентифицирани през последните години основни теми, по които е необходима външна експертна помощ за общините, НСОРБ подготви и защити проект „ПРОГРЕС - Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“. Темите са обществени поръчки, държавни помощи и финансови инструменти.

Една от основните дейности на проект „ПРОГРЕС“ е насочена към подкрепа успешното изпълнение на общинските европроекти и по-конкретно – чрез осигуряване на квалифицирана външна консултантска помощ при провеждането на процедури по ЗОП, съблюдаване режима на държавните помощи и използването на финансови инструменти.

 НСОРБ осигурява възможност за подпомагане подготовката и изпълнението на проекти на общините, чрез безплатна експертна подкрепа в сферите на:

  • Обществени поръчки - подготовка на документация, провеждане на процедури, подготовка на становища по конкретни казуси, на възражения по изводи от доклади на контролните органи и други;
  • Държавни помощи - експертни становища и разработки по съблюдаване режима на държаните помощи, решаване на специфични казуси и други;
  • Финансови инструменти - подготовка и изпълнение на проекти, становища по казуси, консултации и други.

 

Допълнителна информация и/или разяснения можете да получите от екипа на проект „ПРОГРЕС“ в НСОРБ: Теодора Дачева - зам.- изпълнителен директор и Виктор Георгиев - технически сътрудник на следните координати; тел. 02 943 44 67, 943 44 68, e-mail; t.dacheva@namrb.org и v.georgiev@namrb.org

 

 

 Проект „ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“ с Договор № BG05SFOP001-4.003-0001-C02 , се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. на обща стойност в размер на 9 428 656,24 лв. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 8 014 357,80 лв. европейско и 1 414 298,44 лв. национално съфинансиране.