Увеличаване на средствата за общинската администрация – основен приоритет за НСОРБ в предстоящата актуализация на бюджета

19.05.2022

629

Допълнително увеличаване на средствата за дейност «Общинска администрация» минимум с 50,3 млн. лв. е основен приоритет за НСОРБ в предстоящите преговори за актуализацията на държавния бюджет, заяви по време на дискусионния форум във втория ден на Националната среща на финансистите в общините кметът на община Самоков и член на УС на Сдружението Владимир Георгиев. Общините остро се нуждаят механизъм за задържане на квалифицираните кадри и за привличане на млади специалисти, подчерта той. Местните администрации трябва да разполагат с достатъчно средства за пълноценно прилагане на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. В момента няма възможност за обвързване на атестационните оценки и отговорностите на служителите с работните им заплати. Ангажиментите във всички сфери на компетентност на местните администрации нарастват и изискват системно повишаване на познанията и компетенциите, а ограничените средства не позволяват дори компенсиране на разходите, произтичащи от националната политика по доходите за 2022 г. Преодоляване на изоставането, спрямо останалите бюджетни системи е много закъсняло и вече е неотложно, смята ръководството на НСОРБ.

    

По време на форума кметът на Монтана и член на УС на НСОРБ представи пред финансистите на общини от цялата страна и ключовите общински приоритети по параметрите на Бюджет`2023. Той обърна внимание, че процедурата по съставянето на бюджета на държавата за следващата година вече започна при неясни параметри на инфлацията, рязък скок на цените на  енергоносителите, сериозно повищаване на строителни материали и труд, нови условия на политиката по доходите и необходимост от предприемане на нетрадиционни решения за подпомагане и интеграция на  бягащите от войната в Украйна. На този фон общините приключват изпълнението на проектите от програмен период 2014 – 2020 и очакват по-добро темпо на разплащанията и повече яснота относно механизмите за изпълнение на проектите, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост. Към характеристиките на средата се добавят забраната за поемане на дългосрочен общински дълг и подготовката за въвеждане на нови основи за изчисляване на ТБО – фактори с потенциал за съществено влияние върху общинските бюджети, подчерта Живков.

За новия бюджет ръководството на НСОРБ ще настоява приоритетно за достойно заплащане на общинските служители на всички нива. Той призова държавните институции за по-голяма откритост относно планираните промени в сферата на осигуряването, които ще засегнат държавните служители и за по-голяма експедитивност по отношение на решенията за въвеждане на механизъм за индексация на договорите за строителство. В дните на Националната среща на финансистите нееднократно бе подчертавано от представители на МФ, че се наблюдава забавяне на инвестиционните процеси в общините. Липсата на възможности за пазарна адекватност е сред главните причини за това.

В МФ на експертно ниво вече е започнала работата по актуализацията на бюджета, но в момента приоритет са обявените от правителството антикризисни мерки, част от които засягат и общините, подчерта Жени Начева - директор дирекция „Финанси на общините“ във финансовото ведомство. Тя изслуша поставените от общините проблеми и увери, че до месец септември предстои интензивна съвместна работа с екипа на НСОРБ, за намиране на приемливи решения, които да намерят отражение в проекта за ДБ.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева информира и за краткосрочните задачи, които рефлектират върху работата на общините като цяло и върху местните финанси. На първо място това са новите задачи, свързани с гражданите на Украйна, ползващи статут на временна закрила. За времето на своя престой те се ползват с всички права на български граждани и за тях трябва да бъдат осигурени на местно ниво достъп до детски градини, образование, до детско училищно здравеопазване, до социални услуги. Значителна част от задачите по интегриране на украинските граждани  се очаква да бъдат възложени на общините, но до момента няма яснота за обхвата и конкретни указания за тяхното реализиране.

В резултат на усилията на НСОРБ вече са осигурени допълнително 500 млн. от бюджета на МРРБ за ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и ВиК проекти в малки населени места. Реда за кандидатстване е публикуван на страницата на министерството, а проектите в напреднал етап на готовност, бяха внесени през изминалите 2 месеца от НСОРБ.

Представените  в понеделник в Народното сърание предложения за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки целят регламентиране на процеса на индексация на договорите за СМР. Създава се и правна възможност за индексация на вече действащи договори. Предстоят промени в Правилника за прилагане на ЗОП и изготвяне на Методиката за индексация на цените. НСОРБ вече е изпратило документите за предложения и бележки до всички общини, подчерта Силвия Георгиева и припомни, че е важно да бъде документиран надлежно целия процес на комуникация с изпълнителите, за да бъдат уважени мотивите за индексация на всеки отделен договор. От особено значение е и фактът, че по някои от оперативните програми има разбиране с неизразходваните средства да бъдат компенсирани поскъпналите строителни дейности, но за жалост – не по всички. Това означава, че общините, които ще пристъпят към индексиране, ще трябва да предвидят и допълнителен ресурс от собствените си средства.

Към момента няма напредък по искането на НСОРБ общините да бъдат компенсирани за високите цени на енергоносителите, припомни изпълнителният директор. Сдружението е изготвило детайлни разчети и е внесло предложение до министъра на финансите за отпускане на 110 млн. лева за общините. В обявените антикризисни мерки е предвиден нов компенсационен пакет, който би трябвало да важи и за общините, но това ще стане ясно едва след приемането на съответните документи. Това обстоятелство дава основания за известен оптимизъм,  че високите сметки за електроенергия ще бъдат частично компенсирани, но, за съжаление, все още няма развитие по отношение поскъпването на газа, сподели Силвия Георгиева. В режим на изчакване са и други проблеми, адресирани към министъра на финансите: за яснота относно обхвата и съдържанието на понятието „текущ ремонт“, заради разминаванията в легалните дефиниции в различни документи, както и за отнетото право на общините да ползват средствата от отчисленията по ЗУО, заради своеволни тълкувания на закона. Все още се чакат и указанията на МФ относно законовата възможност за сключване на тристранни споразумения при наложени финансови корекции по проекти с европейско финансиране.

Макар и символично, участниците в пленарната сесия на Националната среща на финансистите от общините, отбелязаха 15-тата годишнина от създаването на Фонд ФЛАГ. Неговият изпълнителен директор Надя Данкинова подчерта, че обществената значимост на Фонда не може да бъде оценена коректно, макар, че числата говорят много: подкрепени над 1700 проекта в 220 общини с повече от 2 млрд. евро. Утре екипът на Фонд ФЛАГ ще представи новите възможности в подкрепа на общините в предстоящия програмен период.