Увеличен ресурс за общински проекти на 16-то заседание на КН на ОПОС

20.05.2022

535

На 18 май се проведе 16-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС).

В рамките на заседанието беше представен доклад за изпълнението на ОПОС през 2021 г., който включва следната информация:

  • До края на 2021 г. са сключени 340 договора за БФП в размер на 1.9 млрд. евро или 107 % от бюджета на Програмата;
  • Изплатените средства възлизат на 843 млн. евро представляващи 49% от бюджета на Програмата;
  • Общо сертифицираните разходи са в размер на 755 млн. евро, представляващи 43.6 % от бюджета на Програмата; 
  • Рискът от загуба на средства по програмата за 2021 г. е в размер на 56.52 млн. евро. С цел недопускане на загуба, е извършен обстоен преглед на правните и финансови аспекти на 43 бр. обжалвания на обществени поръчки по 31 бр. изпълнявани проекта, довели до формиране на риск от загуба на средства от фондовете на ЕС. В резултат на положените усилия по задействане механизма на чл. 87 от Регламент (ЕС) 1303/2013 не е допусната загуба на средства за 2021 г.
  • През 2021 г. ОПОС не е изменяна. УО планира изменение на програмата през 2022 г. Промените произтичат от необходимостта от включване на нови и прецизиране на съществуващите мерки, съответно и на нови бенефициенти, с цел преодоляване на риска от загуба на средства на етапа на приключване на Програмата. Отчитайки и планираното фазиране на някои проекти (ВиК), УО планира и последващо изменение на програмата в края на 2022 г., с което ще бъдат прецизирани целевите стойности за 2023 г. на индикаторите по Програмата;

По време на заседанието Комитетът за наблюдение одобри увеличаване на максималната стойност на проектите по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ за бенефициентите Смолян, Видин, Монтана и Димитровград. С предвиденото увеличение ще се отговори на заявения интерес от страна на нови 2 019 домакинствата за подмяна на неефективни отоплителни устройства на твърдо гориво в тези общини. Предвид напредналия етап на изпълнение на ОПОС, УО е изискал от общините с изпълнен първи етап на проекта, да предоставят информация относно прогнозните и подадените заявления за подмяна на отоплителни устройства и необходимостта от осигуряване на допълнително финансиране съобразно броят на заявяващите интерес домакинства.

В дневния ред бяха включени и точки свързани с изменението на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, както и представяне на индикативна годишна работна програма за настоящата година. Също така бяха обсъдени методологии и критерии за оценка на проектни предложения по процедури, за които е осигурено финансиране до края на програмния период, както следва:

  1. „Подобряване на природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на земи“ по Приоритетна ос Натура 2000 и биоразнообразие.

Процедурата е с конкретен бенефициент  - РИОСВ-Варна, за интервенции в защитена зона, Комплекс Калиакра. Предвижда се да бъдат придобити чрез закупуване незастроени поземлени имоти (урегулирани поземлени имоти, земеделски земи,  пасища, мери и ливади), попадащи в защитена зона Комплекс Калиакра част от мрежата Натура 2000, в които е установено наличието на природно местообитание 62С0 „Понто-сарматски степи“, с покритие между 95-100% от площта на имота.

  1. „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“ Приоритетната ос 4 Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища.

Процедурата е с конкретен бенефициент - Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ при Министерство на вътрешните работи. Цели и обхват на процедурата е повишаване защитата на населението от наводнения и защитата на критичната инфраструктура, чрез:

-  разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво за общински центрове, попадащи на територията на области с изградени Регионални контролни възли и обектите с висок рисков потенциал по отношение критична инфраструктура на съответната територията, присъединени към НСРПО и

- модернизация на системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система.

  1. „Природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ по Приоритетна ос Натура 2000 и биоразнообразие.

Процедурата е с допустими бенефициенти – горските държавни предприятия и цели принос към ключовия ангажимент за милиарди дървета, подобрение на природозащитното състояние на горски природни местообитания и залесяване.

 

На членовете на КН на ОПОС бяха представени и резултатите по изпълнението на финансовите инструменти по ОПОС 2014 - 2020 г., както и извършените оценки на Програмата.

Ръководството на МОСВ в лицето на министърът на околната среда и водите Борислав Сандов заяви, че очаква по всички проекти на ОПОС 2014 - 2020 г. да се работи с високи темпове, да се мобилизират бенефициентите, така че в максимална степен да успеят да изпълнят своите ангажименти“. Министърът подчерта, че е важно да се направи всичко възможно за компенсиране на забавянето в някои от проектите, за ускоряване на процесите или навременно пренасочване на средства.