Зелена сделка

22.07.2020

377

В периода 1-3 юли се проведе Виртуалната седмица на въглищните региони в преход. В рамките й се организираха различни онлайн семинари. Те стартираха с въвеждащ семинар по Механизма за справедлив преход. Последва събитие посветено на значението на въглищата, торфа и шистовия газ за регионите. Имаше форуми за потенциала за чиста енергия във въглищните региони в преход, за въглищен преход във времена на несигурност и за справедливия преход във въглеродно интензивните региони.Резултатите и презентациите от отделните форуми са публикувани на https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/working-groups-meetings/coal-regions-transition-virtual-week-1-3-july-2020_enАкцентите от форумите:•Според Националните планове по енергетика и климат, държавите-членки на ЕС формират 3 групи: определили срокове за въглищен преход, в процес на определяне на срокове и държави непланирали за момента прехода си. Сред 1-та категория страни, попадат 14 държави, планиращи независимостта си от въглищата от 2022 г. до 2038 г. Сред първите планирали въглищна независимост са Франция и Швеция до 2022 г., последна в този процес е Германия, с планове това да се реализира до 2038 г. България, заедно с Хърватска, Полша и Румъния, е сред страните, които нямат фиксирана дата за преход;•България и Полша са ново присъединилите се страни към Платформата на въглищните региони в преход. Срещи в рамките на Платформата се планират за октомври и декември (1-2 декември, в Овиедо, Испания);•По информация на Bloomberg, България произвежда 14 GW енергия, 34% от които са от въглища, Румъния е с 22 GW и с дял на въглищата от 26%, за Полша делът е 74%;•128 са въглищните мини в 12 страни-членки на ЕС, те произвеждат 50 Mt въглища, осигуряващи 72% от потреблението на енергия в ЕС. 207 са топлоелектрическите централи в 21 страни-членки на ЕС, с производствен капацитет от 150 GW;•Заети във въглищните централи са 52 700 души, а в мините 185 хил. души, допълнителната заетост, която създават се оценява на 215 хил. заети;•Преходът към въглищна независимост е стартирал, като показателни за това са соларна станция с над 72 хил. соларни панела във Висонта, Унгария и множество вятърни паркове в Клетвитц, Германия;•Множеството сгради в ЕС не отговарят на изискванията за енергийна ефективност. Годишно около 1% от сградите се привеждат в съответствие, като с този темп реновацията им ще отнеме над 100 години. Потенциал за спестяване на енергия има в големите европейски градове, като само за 3 немски града Дюселдорф, Кьолн и Бранденбург, същият се оценява на 5.9% от консумацията им на енергия; •Различен е потенциала на отделните европейски региони за замяна на въглищата с възобновяеми енергийни източници- геотермална енергия, вятърна, водна, соларна. До 2030 г. секторът на алтернативните енергийни източници може да създаде 315 хил. работни места. Тази заетост може да улесни въглищния преход. Същата е съпроводена и с изграждането на съпътстваща инфраструктура, ползи от която ще има за местното население. За намаляването на социално-икономическите предизвикателства от прехода е необходимо тяхно сътрудничество между частния сектор, местните общности и власти и регулаторите;•В резултат на проучване в Чехия, Германия, Румъния и Украйна през 2019 г., за проактивно управление на прехода, се препоръчва:oСъздаване на комисия за структурни промени, формирана от представители на основните заинтересовани страни (национални и местни власти, синдикати, наука, НПО, бизнес), която да изготви препоръки към националното правителство. Определяне на дата за прекратяване на зависимостта на енергийния сектор от въглищата. Създаване на план за преструктуриране на въглищната промишленост; oВъзможно най-ранно привличане на и сътрудничество със засегнатите от бъдещия преход региони;oСъздаване на различни фондове за икономическо преструктуриране (за икономическа диверсификация, развитие на инфраструктура и др.); oПрекратяване на преките и косвените субсидии за въгледобивната промишленост;oСъздаване на национални програми за заетост и преквалификация и създаване на работни места в други икономически сектори;oОсновен ремонт на съществуващата пенсионна система, финансиране за предсрочно пенсиониране на миньорите;oСъздаване на нови изследователски и иновативни центрове, адаптиране на висшето и средното образование към нови бизнеси и иновации.